Disclaimer

  1 In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- de uitgever: de bevoegde uitgever van de website;
- gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopieren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijvoorbeeld kopen, huren);
- u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
- de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
- schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

  2 Het onderstaande is van toepassing op de gehele website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  3 De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

  4 De uitgever verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

  5 De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

  6 De uitgever mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beindiging.

  7 Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

  8 Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

  9 De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken.
In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de website monitoren.

  10 U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

  11 Alle aan en verkoophandelingen zoals aanbetalingen, voorschotten, kopen, verkopen, huren is het recht van toepassing van het land waarin het object (huis, grond) zich bevind. Bijvoorbeeld koopt, huurt, aanbetaald, enz.. men een huis / grond in Indonesie dan is het Indonesisch recht van toepassing al gebeurt de betaling in een ander land.