Contactformulier

Vul onderstaand formulier in en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord. 


 


 


Privacy Statement
1. Inleiding
2. Wie zijn wij
3. Technische informatie
4. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
5. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
6. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
7. Derden
8. Uw rechten
9. Beveiliging
10. Bewaartermijn
11. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
12. Wijzigingen
13. Overige bepalingen
Op de bepalingen uit dit privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

1. Asian Properties hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers. Asian Properties heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Asian Properties behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geeft Asian Properties u inzicht hoe Asian Properties in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.
2. Asian Properties gevestigd op de Corrie Vonkplantsoen 2 3207WS te Spijkenisse Zuid Holland is een gespecialiseerd dienstverlener in de makelaardij in een aantal landen van Europa, Azie, midden en Zuid Amerika.
Asian Properties is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.
3. Wanneer u onze website bezoekt, en uw NAW gegevens invult, wordt dit uitsluitend veilig opgeslagen voor verwerkingsdoeleinden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om u de gevraagde info op te kunnen sturen.
4. In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Als u Asian Properties toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Asian Properties rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Asian Properties is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Asian Properties of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.
 • 5. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder, bemiddeling.
  6. Asian Properties kan als u klant en/of zakelijke relatie bent van Asian Properties, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn.
  Klant of zakelijke relatie.
 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto).
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

7. Asian Properties kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Asian Properties, haar opdrachtgevers, (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Asian Properties diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij 5 waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Asian Properties heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.
8. Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.
Inzage en/of wijzigen gegevens
U kunt ons op elk gewenst moment via de volgende mailadres of telefoonnummer dan wel per brief verzoeken aan te geven welke (categorien van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.
Asian Properties
info@asianproperies.nl
Tel: 31 622572352.
Voor correspondentie per brief verwijzen wij u graag naar de adressen genoemd onder punt 2 (Wie zijn Wij).
Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.
Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.
Verwerking van uw gegevens beperken
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek indienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via het eerder genoemde mailadres of telefoonnummer of per brief indienen.
Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.
Recht om gegevens over te dragen
U kunt de persoonsgegevens die wij van u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm op vragen via het eerder genoemde mailadres of telefoonnummer. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.
Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via het eerder genoemde mailadres of telefoonnummer of per brief verzoeken al uw gegevens te verwijderen.
U kunt daarnaast uw verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.
Procedure, responstermijn en kosten
Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.
Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieen verzoekt.
9. Asian Properties doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens Asian Properties diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Asian Properties met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.
10. Asian Properties bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.
11. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Asian Properties. Dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen. Dit kan via info@asianproperties.nl of stuur uw brief naar Corrie Vonkplantsoen 2 3207 WS Spijkenisse. U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 0622572352..
Indien u het niet eens bent met het gebruik door Asian Properties van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien er sprake is van (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via Asian Properties te bereiken op info@asianproperties.nl of tel.: 0622572352.
12. Asian Properties behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Asian Properties en een betrokkene.
13. Op de bepalingen uit dit privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.